Geschil indienen

Op deze pagina leest u hoe u een geschil kunt indienen. En de belangrijke voorwaarde om uw geschil in behandeling te kunnen nemen. Zoals dat uw zorgaanbieder bij ons (GIDZ) is aangesloten. Wilt u de volledige regeling erop naslaan? Deze kunt u hieronder downloaden.

Stap 1: Lees de voorwaarden

Om een geschil te laten behandelen door geschilleninstantie GIDZ moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Uw zorgaanbieder is aangesloten bij geschilleninstantie GIDZ
  • U heeft uw klacht al voorgelegd aan een klachtenfunctionaris.
    In uitzonderlijke gevallen kunt u uw klacht rechtstreeks voorleggen aan de geschilleninstantie. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen.
  • U heeft een schriftelijke reactie van de zorgaanbieder of een afsluitbericht van de klachtenfunctionaris naar aanleiding van uw klacht.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u naar stap 2.

Stap 2: Download formulier

Download het onderstaande formulier en vul de gevraagde informatie in. Omschrijf uw geschil zo goed mogelijk. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen en vervolgens op te slaan. U kunt er ook voor kiezen om het formulier door een door u gemachtigde persoon te laten invullen.

Ter onderbouwing van uw geschil kunt u bijlagen toevoegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medische verklaring, foto’s, behandelovereenkomst en/of andere documenten die belangrijk zijn ter onderbouwing van de klacht en eventuele gevolgen. Het is belangrijk dat u het geschil duidelijk omschrijft en onderbouwt (redenen waarom u van mening bent dat het geschil gegrond is met toevoeging van eventuele bewijsstukken).

Stap 3: Dien uw geschil in

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier in via het Veilig Mailen platform Zivver. Klik hiervoor op de onderstaande knop. Voeg daarbij behorende bijlage(n) toe. Alle berichten die via Zivver worden verstuurd zijn versleuteld. Dat betekent dat alleen u en de ambtelijk secretaris de berichten kunnen lezen. Uw aanvraag, bijlage(n) en andere correspondentie zijn op deze manier beveiligd.

Binnen vijf werkdagen na indiening ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Eventueel kunt u uw geschil ook per post indienen. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met bijlage(n) dan naar: GIDZ, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Stap 4: Griffierechten

Nadat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen, ontvangt u een factuur voor de griffiekosten. Nadat u deze heeft voldaan, zal het geschil verder in behandeling kunnen worden genomen. Het tarief voor het indienen van een geschil bij de geschilleninstantie is gekoppeld aan de griffiekosten voor kantonzaken met een maximum van € 125,00. Indien u niet om een schadevergoeding verzoekt, bedraagt het tarief € 50,00.

Veelgestelde vragen

Loader image

GIDZ onderzoekt geschillen en geeft een bindend advies over een aan haar voorgelegd geschil. Tevens kan zij een schadevergoeding toekennen van maximaal €25.000,-.

Na het indienen van uw geschil zal de onafhankelijke geschilleninstantie van GIDZ het geschil onderzoeken. Eerst wordt beoordeeld of het geschil op basis van de door u ingediende stukken in behandeling kan worden genomen. Indien nodig worden er aanvullende vragen gesteld.

Het geschil en de van u verkregen informatie worden voorgelegd aan de zorgaanbieder. Deze heeft 4 weken de tijd om schriftelijk te reageren. U ontvangt deze reactie (verweer) ook. Vervolgens wordt indien nodig een deskundige ingeschakeld en kan er een hoorzitting worden gepland.

Na de hoorzitting zal de geschilleninstantie op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. De instantie kan daarbij een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000. Een bindend advies betekent dat het in beginsel niet mogelijk is om uw klacht alsnog voor te leggen aan een rechter en beide partijen gebonden zijn aan de uitspraak en de gevolgen daarvan.

Het geschil dient verband te houden met de verleende zorg door een bij GIDZ aangesloten zorgaanbieder. Over de meeste gebeurtenissen en gedragingen van (medewerkers van) zorgaanbieders kan worden geklaagd. In de geschillenregeling staan enkele zaken genoemd, die niet als geschil aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld als het geschil al eerder is behandeld door de geschilleninstantie.

Indien de zorgaanbieder is aangesloten bij GIDZ en u cliënt bent (geweest) van deze zorgaanbieder, kunt u een geschil indienen nadat een klachtenfunctionaris bij de klacht betrokken is geweest.

Behalve de cliënt kan ook een gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder of mentor) en (in veel gevallen ook een) nabestaande een geschil indienen.

Het tarief voor het behandelen van een geschil bij de geschilleninstantie is gekoppeld aan de griffiekosten voor kantonzaken met een maximum van € 125,00. Indien u niet om een schadevergoeding verzoekt, bedraagt het tarief € 50,00.

Indien de geschilleninstantie het geschil gegrond acht (en u dus in het gelijk stelt), kan de instantie beslissen dat de zorgaanbieder de griffiekosten vergoed.
Wanneer u toch tussentijds tot een oplossing komt met de zorgaanbieder, dan worden de griffiekosten niet vergoed. Deze worden ook niet vergoed wanneer u het geschil/uw klacht intrekt.

Soms kan een geschil niet in behandeling worden genomen. Wanneer dit pas tijdens de behandeling blijkt, krijgt u de helft van de griffiekosten terug. Wanneer dit bij aanvang duidelijk wordt, ontvangt u de volledige kosten terug.

U kunt dit navragen bij uw zorgaanbieder. Ook kunt u dit vaak lezen in de klachtenregeling of op de website van uw zorgaanbieder. Heeft u bij navraag bij uw zorgaanbieder nog geen duidelijkheid? Dan kunt u het navragen bij ons.