Voor zorgaanbieders

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders die zorg verlenen, zoals in deze wet gedefinieerd,  moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie VWS erkende geschilleninstantie. Geschillen in de Zorg (GIDZ) biedt deze mogelijkheid. Op dit moment zijn er meer dan 35.000 zelfstandige zorgprofessionals en tientallen zorgorganisaties bij ons aangesloten.

Aansluiten bij GIDZ

Wilt u zich aansluiten bij de geschilleninstantie GIDZ?  Dan kunt u dit doen door contact op te nemen met ons secretariaat dat is ondergebracht bij Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) .  Klik op de knop om naar de website van CBKZ te gaan.

Geschil ontvangen?

Heeft een geschil ontvangen van een cliënt en bent u aangesloten bij de geschilleninstantie GIDZ? We vertellen u graag over onze rol in het proces, wat u kunt verwachten en hoe de procedure eruit ziet? Klik op de knop voor meer informatie.

Voor onafhan­ke­lijke, onpartijdige en des­kun­dige geschil­be­han­de­ling

De leden van de geschilleninstantie die zich buigen over ingediende geschillen zijn onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. Het secretariaat/ de griffie is ondergebracht bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem.

Geschil ontvangen?

Heeft u een geschil ontvangen? Hieronder leest u wat u kunt verwachten en wat de rol is van geschilleninstantie GIDZ.

Wat doet GIDZ?
Op basis van de Wkkgz onderzoekt GIDZ geschillen en geeft een bindend oordeel over een aan haar voorgelegd geschil. Tevens kan zij een schadevergoeding toekennen van maximaal €25.000,-.

Hoe ziet de procedure eruit en waar moet ik op letten?

Na het indienen van het geschil zal de geschilleninstantie eerst beoordeelden of het geschil op basis van de ingediende stukken in behandeling kan worden genomen. Indien nodig worden er aanvullende vragen gesteld aan de indiener.

Het geschil en de verkregen informatie worden voorgelegd aan u als zorgaanbieder. U heeft in beginsel 4 weken de tijd om schriftelijk te reageren. U kunt besluiten hierbij advies in te winnen van een jurist (bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandsverzekering) en uw aansprakelijkheidsverzekering.

Het is raadzaam bij uw verweer (bewijs)stukken aan te leveren die uw standpunt onderbouwen. U mag hierbij in beginsel ook informatie gebruiken uit het zorgdossier van de cliënt. Let er wel op dat u alleen informatie uit het dossier mag gebruiken die relevant zijn voor het geschil en u destijds al bekend waren. Ook moet u hierbij letten op de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ter informatie verwijzen we u ook naar de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’. Hierin heeft u een eigen verantwoordelijkheid. Wel helpen wij u graag, daarom vragen wij aan de indiener een machtiging ter inzage van het zorgdossier (toestemmingsverklaring) waarmee ook u toestemming krijgt. Deze ontvangt u vervolgens van ons.

Uw reactie wordt door de secretaris van de geschilleninstantie doorgestuurd naar de cliënt. Vervolgens wordt indien nodig een deskundige ingeschakeld en kan er een hoorzitting worden gepland. U mag indien gewenst uw jurist of een andere ondersteuner meenemen naar de hoorzitting.

Na de hoorzitting zal de geschilleninstantie op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. De commissie kan daarbij een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000. Een bindend advies betekent dat het in beginsel niet mogelijk is om uw klacht alsnog voor te leggen aan een rechter en beide partijen gebonden zijn aan de uitspraak en de gevolgen daarvan.