Privacyverklaring

Geschilleninstantie in de Zorg  in samenwerking met: Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg.

Inleiding
Geschilleninstantie in de Zorg (GIDZ) heeft de behandeling van geschillen overgelaten aan het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). CBKZ verwerkt in dit kader persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren hoe de geschilleninstantie met uw persoonsgegevens omgaat.

De geschilleninstantie behandelt geschillen van cliënten over de zorg- en dienstverlening van een aangesloten zorgverleners. Naast de behandeling van geschillen probeert de geschilleninstantie ook een bijdrage te leveren aan (de verbetering van) de kwaliteit van zorg.

Om geschillen te kunnen behandelen dienen persoonsgegevens verwerkt te worden, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en e-mail. Indien sprake is van de behandeling van een geschil, kan het zijn dat de geschilleninstantie tevens dient te beschikken over gezondheidsgegevens.

Het CBKZ vindt het van belang dat dit er discreet met persoonsgegevens wordt omgegaan, het gaat immers om privacygevoelige gegevens. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig door de geschilleninstantie verwerkt en beveiligd. De geschilleninstantie houdt zich daarbij aan de eisen in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) door onder meer:

 • in deze verklaring duidelijk te vermelden voor welke doelen uw gegevens verwerkt worden;
 • alleen die persoonsgegevens te verzamelen die voor het omschreven doel noodzakelijk zijn; 
 • uitdrukkelijke toestemming te vragen in gevallen waarin dat vereist is;
 • gegevens in beginsel niet door te geven aan derden, tenzij er een wettelijke of rechterlijke verplichting voor bestaat of een ‘conflict van plichten’ ontstaat;
 • passende beveiligingsmaatregelen te nemen;
 • uw te informeren over uw rechten en deze ook te respecteren.

De systemen van de geschilleninstantie zijn optimaal beveiligd.

De leden van de geschilleninstantie werken allen in een omgeving die beveiligd is tegen onbevoegde toegang en zijn tot geheimhouding verplicht.

Met gezondheidsgegevens gaan wij zorgvuldig om. Afgezien van de gegevens die in het kader van een geschil aan ons beschikbaar worden gesteld, zullen wij niet meer gegevens vragen en verder verwerken dan in het kader van de behandeling van een geschil strikt noodzakelijk is. 

Toestemming bij de behandeling van geschillen en voor gegevensverstrekking
Om een geschil te kunnen behandelen zullen wij de zorgverlener over wie het geschil gaat (de verweerder) in de gelegenheid stellen op het geschil te reageren. Met het indienen van een geschil vragen wij van u ermee akkoord te gaan om bij de zorgverlener medische gegevens op te vragen en aan de geschilleninstantie te verstrekken. Gegevens betreffende uw gezondheid zijn dus altijd met toestemming van u aan de geschilleninstantie verstrekt.

Wanneer u zich bij de behandeling van een geschil laat vertegenwoordigen door een derde, dan dient ook daartoe een machtiging te worden ondertekend. Uw medische- en persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Geschildossiers worden na afsluiting van het geschil maximaal twee jaar in het archief van de geschilleninstantie bewaard.

Persoonsgegevens
De volgende gegevens – afhankelijk van wie bent (bv. klager of verweerder) – verwerken wij de volgende gegevens:

 • naam, geslacht, geboortedatum;
 • adresgegevens en e-mail adres;
 • telefoonnummers;
 • gegevens contactpersoon/vertegenwoordiger;
 • gegevens hulpverleners;
 • in het kader van de behandeling van geschillen: gegevens over uw gezondheid en medische gegevens die u zelf heeft verstrekt of waarvoor u toestemming gaf;
 • informatie die u zelf invult op een open veld, bijvoorbeeld bij het invullen van het geschillenformulier;
 • technische gegevens naar aanleiding van uw surfgedrag op onze website.

Doel verwerking Persoonsgegevens
Afhankelijk van het feit of u klager of verweerder bent, worden de gegevens verwerkt voor de volgende doelen:

 • om geschillen over zorgaanbieders te behandelen;
 • om structurele tekortkomingen van de zorgverlening in kaart te brengen;
 • om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren;
 • voor het maken van statische analyses van bezoek- en klikgedrag van onze website;
 • ter verbetering van onze website.

Uw rechten
U heeft het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • afschrift van die gegevens;
 • op verbetering en aanvulling;
 • op overdracht van uw gegevens aan een andere partij;
 • op correctie en aanvulling;
 • om te vragen om uw gegevens (eventueel gedeeltelijk) te vernietigen (“recht op vergetelheid”). Volledig vernietigen is alleen voor ons toegestaan als het bewaren ervan voor een ander niet van aanmerkelijk belang is of de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de geschilleninstantie ze verzamelt of verwerkt en/of de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u een verzoek daartoe sturen naar: info@geschillenindezorg.nl of naar: CBKZ Molenstraat 30, 4201 CX GORINCHEM. Het kan zijn dat u dan wordt gevraagd om uw identiteit te bevestigen. Uiterlijk binnen vier weken reageren wij op uw verzoek.

Wijzigingen en disclaimer
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de taken van de geschilleninstantie. De geschilleninstantie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. GIDZ/CBKZ is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die door middel van links met de website van GIDZ verbonden zijn.  De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door GIDZ/CBKZ en is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter nooit uitgesloten dat wij niet helemaal volledig dan wel op onderdelen met onze informatie verouderd zijn. Aan de geboden informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. GIDZ/CBKZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Bepalend voor de handelwijze is het actuele reglement van de commissie.

Cookies
De geschilleninstantie maakt gebruik van functionele en privacy-vriendelijke analytische cookies.

Klachten en vragen
Mocht u naar aanleiding van deze verklaring vragen hebben, aarzelt u dan niet en neem contact op met de geschilleninstantie via: info@geschillenindezorg.nl. Mocht u onverhoopt de indruk hebben dat (bepaalde) gegevens niet goed beveiligd zijn of u aanwijzingen heeft van misbruik van uw gegevens, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op door te bellen of te mailen. Tot slot, mocht u desondanks nog ontevreden zijn dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in de te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vaststelling privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2024.