Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over GIDZ, het melden van een geschil of over het regelement? Kijk dan eerst of uw vraag tussen de onderstaande veelgestelde vragen staat. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Loader image

GIDZ onderzoekt geschillen en geeft een bindend advies over een haar voorgelegd geschil. Tevens kan zij een schadevergoeding toekennen van maximaal €25.000,-.

Na het indienen van uw geschil zal de onafhankelijke geschillencommissie van GIDZ het geschil onderzoeken. Eerst wordt beoordeeld of het geschil op basis van de door u ingediende stukken in behandeling kan worden genomen. Indien nodig worden er aanvullende vragen gesteld.

Het geschil en de van u verkregen informatie worden voorgelegd aan de zorgaanbieder. Deze heeft 4 weken de tijd om schriftelijk te reageren. U ontvangt deze reactie (verweer) ook. Vervolgens wordt indien nodig een deskundige ingeschakeld en kan er een hoorzitting worden gepland.

Na de hoorzitting zal de geschilleninstantie op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. De commissie kan daarbij een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000. Een bindend advies betekent dat het in beginsel niet mogelijk is om uw klacht alsnog voor te leggen aan een rechter en beide partijen gebonden zijn aan de uitspraak en de gevolgen daarvan.

Het geschil dient verband te houden met de verleende zorg door een bij GIDZ aangesloten zorgaanbieder. Over de meeste gebeurtenissen en gedragingen van (medewerkers van) zorgaanbieders kan worden geklaagd. In de geschillenregeling staan enkele zaken genoemd, die niet als geschil aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld als het geschil al eerder is behandeld door de geschilleninstantie.

U kunt dit navragen bij uw zorgaanbieder. Ook kunt u dit vaak lezen in de klachtenregeling of op de website van uw zorgaanbieder. Heeft u bij navraag bij uw zorgaanbieder nog geen duidelijkheid? Dan kunt u het navragen bij ons.

Indien de zorgaanbieder is aangesloten bij GIDZ en u cliënt bent (geweest) van deze zorgaanbieder, kunt u een geschil indienen nadat een klachtenfunctionaris bij de klacht betrokken is geweest.

Behalve de cliënt kan ook een gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder of mentor) en (in veel gevallen ook een) nabestaande een geschil indienen.

In een aantal gevallen wordt uw geschil niet in behandeling genomen. Deze uitzonderingen kunt u lezen in de geschillenregelingen. Enkele uitzonderingen zijn bijvoorbeeld:

  • u heeft uw klacht niet eerst ingediend bij een klachtenfunctionaris
  • u heeft geen schriftelijke reactie van de zorgaanbieder op uw klacht ontvangen, omdat u deze nog niet heeft gevraagd
  • u bent niet gerechtigd tot het indienen van een geschil, bijvoorbeeld omdat u geen cliënt bent (geweest) van de aangesloten zorgaanbieder en ook niet optreedt als vertegenwoordiger/ouder van een cliënt.

Op deze pagina 'Geschil melden' leest u hoe u een geschil kunt indienen. Een belangrijke voorwaarde voor het indienen van een geschil is dat uw zorgaanbieder bij ons (GIDZ) is aangesloten.

Behoudens bijzondere omstandigheden, wordt het geschil binnen 6 maanden afgerond.

Het tarief voor het behandelen van een geschil bij de geschilleninstantie is gekoppeld aan de griffiekosten voor kantonzaken met een maximum van € 125,00. Indien u niet om een schadevergoeding verzoekt, bedraagt het tarief € 50,00.

Indien de geschilleninstantie het geschil gegrond acht (en u dus in het gelijk stelt), kan de instantie beslissen dat de zorgaanbieder de griffiekosten vergoed.
Wanneer u toch tussentijds tot een oplossing komt met de zorgaanbieder, dan worden de griffiekosten niet vergoed. Deze worden ook niet vergoed wanneer u het geschil/uw klacht intrekt.

Soms kan een geschil niet in behandeling worden genomen. Wanneer dit pas tijdens de behandeling blijkt, krijgt u de helft van de griffiekosten terug. Wanneer dit bij aanvang duidelijk wordt, ontvangt u de volledige kosten terug.

Uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vloeit voort dat GIDZ haar uitspraken dient te publiceren. Deze kunt u vinden op de pagina 'Uitspraken'.

 

GIDZ is onafhankelijk en onpartijdig. Zij geeft een oordeel over het geschil op basis van hetgeen beide partijen hebben ingediend en naar voren hebben gebracht tijdens de hoorzitting. GIDZ kan daarom geen juridische ondersteuning aan een van de partijen bieden.

Soms kan het raadzaam zijn om wel advies in te winnen, bijvoorbeeld als u een schadevergoeding vraagt. De gegrondheid van een geschil en het eventueel toekennen van schadevergoeding is gebonden aan juridische eisen die verder voeren dan ‘iemand heeft iets niet goed gedaan’. Wanneer u zich afvraagt of u in uw recht staat, kunt u daarom het beste juridisch advies inwinnen. Ook wanneer u juridische ondersteuning wil in het proces en bij de hoorzitting, kunt u het beste advies inwinnen. Dit kunt u doen door het inschakelen van uw rechtsbijstandverzekering (wanneer u deze heeft), via het juridisch loket of landelijk meldpunt zorg.

GIDZ zal u om toestemming vragen ter inzage van uw dossier. De secretaris stuurt u hiervoor een machtiging toe. GIDZ beperkt haar inzage tot de relevante delen voor het geschil.

De zorgaanbieder heeft het recht om zich te verdedigen en mag daarvoor, ook zonder uw toestemming, relevante delen uit het dossier gebruiken. Toch vraagt GIDZ liever uw toestemming, zodat u zich bewust bent van de inzage door GIDZ en de zorgaanbieder. GIDZ vraagt vervolgens met de machtiging de relevante delen van het dossier op bij de zorgaanbieder (bijv. door stukken van bepaalde data) indien u het dossier niet zelf in bezit heeft. Uiteraard ontvangt u deze stukken dan ook.