GIDZ is een onafhankelijke en erkende geschilleninstantie die geschillen tussen zorgaanbieders en cliënten behandelt. Om uw geschil te behandelen is het een belangrijke voorwaarde dat uw zorgaanbieder bij ons is aangesloten.

Stap 1

Ga eerst het gesprek aan met uw zorgaanbieder

Als u ontevreden bent over de zorg die u heeft ontvangen, neem dan eerst contact op met uw zorgaanbieder. Leg uit wat u dwars zit en probeer samen tot een oplossing te komen.

Stap 2

Meldt uw klacht in bij een
klachtenfunctionaris

Komt u er samen met uw zorgaanbieder niet uit dan heeft u recht op bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij/zij zal proberen om tot een oplossing te komen. Vraag aan uw zorgaanbieder wie de klachtenfunctionaris is.  

Stap 3

Meld uw geschil bij 
de geschilleninstantie

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht als geschil melden bij een geschilleninstantie. Als u zorgaanbieder is aangesloten bij GIDZ dan kunt u uw geschil via deze site ter behandeling melden

Voor onafhan­ke­lijke, onpartijdige en des­kun­dige geschil­be­han­de­ling

GIDZ biedt een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie. Daarmee voldoen we aan alle wettelijke eisen. Op dit moment zijn er bij ons meer dan 35.000 zelfstandige zorgprofessionals en tientallen andere zorgorganisaties aangesloten. Tot en met 2023 werkten we onder een andere naam te weten: Stichting Klachtenregeling.nl.

De leden van de geschilleninstantie en hen die zich buigen over ingediende geschillen zijn onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. Het secretariaat/ de griffie is ondergebracht bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem.

Veelgestelde vragen

Loader image

GIDZ onderzoekt geschillen en geeft een bindend advies over een aan haar voorgelegd geschil. Tevens kan zij een schadevergoeding toekennen van maximaal €25.000,-.

Na het indienen van uw geschil zal de onafhankelijke geschilleninstantie van GIDZ het geschil onderzoeken. Eerst wordt beoordeeld of het geschil op basis van de door u ingediende stukken in behandeling kan worden genomen. Indien nodig worden er aanvullende vragen gesteld.

Het geschil en de van u verkregen informatie worden voorgelegd aan de zorgaanbieder. Deze heeft 4 weken de tijd om schriftelijk te reageren. U ontvangt deze reactie (verweer) ook. Vervolgens wordt indien nodig een deskundige ingeschakeld en kan er een hoorzitting worden gepland.

Na de hoorzitting zal de geschilleninstantie op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. De instantie kan daarbij een schadevergoeding toekennen van maximaal € 25.000. Een bindend advies betekent dat het in beginsel niet mogelijk is om uw klacht alsnog voor te leggen aan een rechter en beide partijen gebonden zijn aan de uitspraak en de gevolgen daarvan.

Het geschil dient verband te houden met de verleende zorg door een bij GIDZ aangesloten zorgaanbieder. Over de meeste gebeurtenissen en gedragingen van (medewerkers van) zorgaanbieders kan worden geklaagd. In de geschillenregeling staan enkele zaken genoemd, die niet als geschil aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld als het geschil al eerder is behandeld door de geschilleninstantie.

Indien de zorgaanbieder is aangesloten bij GIDZ en u cliënt bent (geweest) van deze zorgaanbieder, kunt u een geschil indienen nadat een klachtenfunctionaris bij de klacht betrokken is geweest.

Behalve de cliënt kan ook een gemachtigde, wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ouder of mentor) en (in veel gevallen ook een) nabestaande een geschil indienen.

Het tarief voor het behandelen van een geschil bij de geschilleninstantie is gekoppeld aan de griffiekosten voor kantonzaken met een maximum van € 125,00. Indien u niet om een schadevergoeding verzoekt, bedraagt het tarief € 50,00.

Indien de geschilleninstantie het geschil gegrond acht (en u dus in het gelijk stelt), kan de instantie beslissen dat de zorgaanbieder de griffiekosten vergoed.
Wanneer u toch tussentijds tot een oplossing komt met de zorgaanbieder, dan worden de griffiekosten niet vergoed. Deze worden ook niet vergoed wanneer u het geschil/uw klacht intrekt.

Soms kan een geschil niet in behandeling worden genomen. Wanneer dit pas tijdens de behandeling blijkt, krijgt u de helft van de griffiekosten terug. Wanneer dit bij aanvang duidelijk wordt, ontvangt u de volledige kosten terug.

U kunt dit navragen bij uw zorgaanbieder. Ook kunt u dit vaak lezen in de klachtenregeling of op de website van uw zorgaanbieder. Heeft u bij navraag bij uw zorgaanbieder nog geen duidelijkheid? Dan kunt u het navragen bij ons.